Konkurs zakończony - Ja i mój świat

OGÓLNOPOLSKI JĘZYKOWY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

JA I MÓJ ŚWIAT 

CELE KONKURSU: 

 • Kształtowanie postawy samodzielności w rozszerzaniu kompetencji językowych uczniów.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego poprzez wykorzystanie aktywizujących technik uczenia się i tworzenia wypowiedzi w języku obcym.
 • Motywowanie uczniów do poszerzania angielskiego i niemieckiego słownictwa związanego z osobą ucznia i jego najbliższym otoczeniem.
 • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dziecka przebywającego na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych.
 • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych dzieci i młodzieży.
 • Odwrócenie uwagi dziecka od sytuacji zdrowotnej w jakiej się znajduje, odreagowanie negatywnych emocji związanych z pobytem w placówce leczniczej.
 • Popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży przewlekle chorej. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów z 2 grup wiekowych, biorących udział w zajęciach językowych zorganizowanych przez nauczycieli placówek szpitalnych i sanatoryjnych na terenie Polski:

 • uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych przebywający na oddziałach szpitalnych i sanatoryjnych.
 2. Uczestnik konkursu indywidualnie i samodzielnie tworzy pracę plastyczno-literacką w formie płaskiej, w formacie A4 lub A3, wybraną techniką:
  - rysunek ołówkiem, węglem, piórkiem, pastelą, kredką itp.
  - malarstwo: tempera, oleje, akwarele, itp.
  - grafika,
  - techniki eksperymentalne: kolaż, origami, włóczka czesankowa, itp.
 3. W kompozycję plakatu musi być włączony tekst w języku niemieckim lub angielskim, opisujący zredagowany przez ucznia, a dotyczący tego, co „widzi” po zamknięciu oczu.
 4. Tekst może stanowić dowolną formę literacką, tzn.: opis, list, wiersz, kartka z pamiętnika, dymki komiksowe itp.
 5. Tematyka konkursu obejmuje świat realny lub fikcyjny – wszystko co uczeń widzi w swojej wyobraźni, pamięci, marzeniach, co pozostaje w jego głowie po zamknięciu oczu, itp.
 6. Jeden autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.
 7. Jury będzie brało pod uwagę:
  - zgodność pracy z tematem konkursu,
  - poprawność językową,
  - pomysłowość i oryginalność oraz estetykę pracy.

Konkurs trwa do 30 kwietnia 2019 roku i jest to ostateczny termin wysłania prac (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora: 

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 17 maja 2019 roku. Po tym terminie, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na nowej stronie internetowej szkoły www.zssp.org.pl.

Nagrody, podziękowania i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Regulamin konkursu:
http://www.zssp.org.pl/public_html/przeslane_pliki/Ja i mój świat (III EDYCJA).docx

 Protokół:
http://www.zssp.org.pl/public_html/przeslane_pliki/Ja i mój świat protokół.pdf


Drukuj